Dr. Bagdy Emőke ajánlása és Előszó az “ÚTIKALAUZ -az Együttműködő, Erőszakmentes Kommunikációhoz”!

Dr. Bagdy Emőke ajánlása

Nagy öröm a számomra e hiánypótló könyvek ajánlása a magyar kommunikációs gyakorlat számára. Valódi segítség ígérete ezek megismerése, mind a konfliktus gerjedésének és természetének megértése szempontjából (és ez valójában saját emberi természetünk és viszonyulásunk megértését jelenti), mind az erôszakmentes konfliktus-kezelés átélô elsajátításának gyakorlatára vonatkozóan.

Elérkezett az idô, hogy beiratkozzunk abba az iskolába, amelyben szembesülhetünk megoldásközpontú beidegzôdéseinkkel. Ráébredhetünk, hogy a viták tárgya helyett a kapcsolatra érdemes koncentrálnunk, hogy döntô felismerésekhez juthassunk. Át- élésközpontú önismereti tanulás útja vár ránk, hogy megtörténhessék a fordulat: képessé váljunk magunk helyett a másikra irányulni, másként figyelni, megérteni a másik ember világát, nézôpontját, szükségleteit. Egyszersmind megtanulhassuk saját szükségleteinket kifejezni, hogy kiállhassunk önmagunkért is ellenségesség nélkül. Ráébredhetünk, hogy a megértés és szeretet lényegében ugyanaz. Ráámulhatunk, hogy egy-egy helyzetre emlékezve legtisztábban az marad meg bennünk, milyen érzéseket keltettünk valakiben.

Ezeket az élményeket köszönhetem magam is az erôszakmentes (még pontosabban együttmûködô!) kommunikáció módszerével való személyes találkozásnak. Máig mély nyomokat hagyott bennem, miképp döbbentem rá ennek nyomán egykori Mesterem, Mérei Ferenc üzenetének mély jelentésére: „szeresd a konfliktusaidat!” Igen, csak ha belépek a helyzetbe, akkor tudhatom meg, mit értek meg a másik üzenetébôl, és ô az én világomból. Számolhatok azzal, hogy kockáztatom a fájdalommal való szembenézést is. Sem a támadás, harc, sem az elkerülés nem segít, csak a minél teljesebben kibontakozó kölcsönösség, megértés, szeretet.

Hiszem, hogy a szeretet kimutatása valóban a bátrak kiváltsága. Hiszem, hogy az érzékelés és értelmezés megkülönböztetési képessége az intelligencia legmagasabb foka.

Sokat köszönhetünk Marshall Rosenbergnek, az eredeti módszert kidolgozó pszi- chológusnak, de még többet Jónai Éva Havának és lányának Redô Júliának, akik az ÉLETKEREKÍTÔ kártyacsomag kimunkálásával lehetôvé tették felnôttek és gyermekek számára egyaránt a játékos élményalapú tanulást. Humor, izgalom, belefeledkezés, öröm, kikapcsolódás a gépezetes életbôl, a játék hevében módosult tudat-állapotnak élvezetes és gyors tanulást lehetôvé tevô kegyelme, mindez benne rejlik az ÉLETKEREKÍTÔ kártyacsomaggal való játékban.

Aki a gondolati útmutató szerepét betöltô elsô könyvbôl már felkészült az új kommunikációs mód megismerésére, azt magával ragadja a második könyv játék kínálatának bôsége és az alkalmazásban történô átélés szemléletformáló hatásának megtapasztalása.

A Szerzôknek szívbôl gratulálva, minél többünknek mielôbbi ráeszmélô megértést, átélés-központú önismereti tanulást és az ÉLETKEREKÍTÔ játékán át elérhetô személyiségi élmény-fürdôzést kívánok, hogy minél elôbb elérhessük az együttmûködô kommunikáció hazai kultúrájának elterjedését.

Budapest, 2011. december 30.

Bagdy Emôke egyetemi tanár, pszichológus

ELŐSZÓ

Könyvünket a Marshall B. Rosenberg által kifejlesztett Együttmûködô, Erôszakmentes Kommunikáció (EMK) ihlette. Támogatást kívánunk nyújtani azoknak, akik szeretnék megismerni az EMK szemléletét és gyakorlati eszközeit, hogy lépésrôl-lépésre elsajátítva, mindennapi életükben alkalmazhassák azt. Az Útikalauzhoz kapcsolódó ÉLETKEREKÍTÔ JÁTÉK © kártyái és játékgyûjteménye pedig játékos eszközöket kínál a gyakorláshoz.

AZ EMK – A KAPCSOLATTEREMTÉS ÚJ ÚTJA

Az „Útikalauz” az EMK fókuszából szemléli az emberi tudatosságot és a kapcsolatokat.

Új alapokra helyezi a kapcsolatteremtést, hiszen kérdésfelvetése nem az, hogy „kinek van igaza”, hanem, hogy szeretnénk-e mindkét fél számára biztosítani az emberi méltóságot, és az önmagával, illetve egymással való összekapcsolódás lehetôségét.

Az EMK eszköztárat kínál arra, hogy segítségével kilépjük a konfliktusmegoldás megszokott kereteibôl, és kreatív módon, új szintre emeljük kapcsolatainkat.

KAPCSOLATUNK A „BELSÔ IRÁNYTÛVEL”

Kihívást jelentô helyzeteinkben van, amikor „sodródunk” a történésekkel, máskor tudatosan hozunk döntést, „belsô iránytûnk”, lényeglátó képességünk szerint. Érdemes megfigyelni ezeket a pillanatokat!
„Sodródó” állapotban többnyire régi minták szerint reagálunk a világra. Döntéseink esetlegesek, belsô biztonságunk, önmagunkba vetett hitünk elgyengül.
Ahogy sokasodnak azok a pillanatok, amelyekben szívünkre, intuíciónkra hallgatva, tudatosan választunk, tetteink olyan elengedett állapotban születhetnek, amikor nem „akarjuk” irányítani az életünket, hanem észrevesszük és befogadjuk a felénk áramló lehetôségeket.

KAPCSOLATUNK A KÜLVILÁGGAL

Gondolkodásunk régi mintáit nyelvünk is ôrzi. Miközben új mintákat építünk, nyel- vünk megújul, és ez visszahat gondolkodásunkra. Eszköztárat teremthetünk magunknak arra, hogy versengô és egymást kiszorító megoldások helyett közös lehetôségeket válasszunk. Megújult nyelvünk segítségével, képesek vagyunk olyan módon irányítani a beszélgetéseket, hogy azok mindenki érdekeit képviseljék, minden résztvevôt erôforrásokkal töltsenek fel, és erôsítsék a kapcsolatot. Megtanul- hatunk elfogadással fordulni a különbségek felé, különbözôségeinkben is felismerni a hasonlóságokat, és hidakat létrehozni ott, ahol eddig nem voltak vagy megrendültek.

„HÁLÓZATOS” GONDOLKODÁS

Útikalauzunkban „hálózatos gondolkodással”, spirális úton vezetjük végig az olvasót. A hálózatos gondolkodás szerint egyszerre kínálunk átfogó képet, ugyanakkor, az elemek összefüggéseit vizsgálva, igyekszünk bemutatni a logikus gondolkozás szá- mára is belátható belsô rendet. Ez a gondolkodás agyunk jobb és bal féltekéjének harmonikus együttmûködését támogatja.
Vannak témák, amik más-más részletekkel, újra visszatérnek. Ahogy együtt járjuk az utat, ezek a részletek egyre tágabb rálátást, egyre mélyebb megértést kínálnak. Olvasás közben érdemes meg-megállni, eltûnôdni a részleteken, kipróbálni a kom- munikációs eszközöket, majd visszatérni egy-egy gondolathoz vagy példához.

Párbeszédeink életbôl vett, valós példák. Nem azt mondjuk, hogy „így kell csinálni, ilyenné kell válni”, hanem a lehetôségek széles palettájából egy-egy színt igyekszünk megvilágítani. Az EMK nem kész minták és sablonok nyelve, hanem a pillanat ihletében, a kapcsolat meghitt terében, „itt és most” születô, új és új utakat tár fel.

A párbeszédek leírásával és értelmezésével szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy olvasóinkban is, mint bennünk, az EMK gyakorlóiban és a könyv íróiban, felébredjen és megerôsödjön a bizalom és összekapcsolódás hatalmába vetett hit.

Jónai Éva Hava és Redő Júlia